Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ACTIEVOORWAARDEN "GARDEN GOURMET VEGGIE BURGER DELUXE CASHBACK ACTIE"

What's new

ACTIEVOORWAARDEN "GARDEN GOURMET VEGGIE BURGER DELUXE CASHBACK ACTIE"

 • Looptijd: 29-04-2024 t/m 03-06-2024 
 • Deelnemende supermarkten: Albert Heijn in Nederland 
 • Cashback bedrag: 3,00€ 

Algemeen 

 • Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld door Nestlé Nederland B.V., Stroombaan 14, 1181 XV Amstelveen (hierna de "Organisator"), en uitgevoerd door ABN AMRO, via de Tikkie app, en zijn van toepassing op de actie "GARDEN GOURMET VEGGIE BURGER DELUXE” (hierna de "Actie").
 • De Actie loopt van 29-04-2024 tot en met 03-06-2024 (hierna: de Actieperiode). 
 • De Actie is ter promotie van het product GARDEN GOURMET Veggie Burger Deluxe (hierna verder te noemen het “Product”) door middel van het verstrekken van een cashback aan de deelnemers van de Actie. 
 • Deze actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staat vermeld op de website https://www.gardengourmet.nl/nieuws(hierna verder te noemen “Site”).
 • Tijdens de Actieperiode kunnen Deelnemers het Product aanschaffen in één van de Deelnemende Verkooppunten. De Deelnemer dient in de Tikkie-app binnen het Tikkie-Acties menu de Actie te selecteren. Hier dient de Deelnemer zijn/haar originele aankoopbewijs gedurende de Actieperiode te scannen, waarna de Deelnemer akkoord dient te gaan met de voorwaarden. Na verificatie van de kassabon ontvangt de Deelnemer een terugbetaling (cashback) ter hoogte van € 3,00 op de door de Deelnemer opgegeven Nederlands bankrekeningnummer , mits het maximaal aantal Deelnemers nog niet is bereikt.
 • Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de Actievoorwaarden.
 • Het betreft een tijdelijke Actie met een maximale aantal Deelnemers. 
 • Na deze einddatum worden er geen verzoeken tot cashback meer in behandeling genomen. Reacties van consumenten of deelnemers, worden t/m 6 weken na de einddatum in behandeling genomen. 

Voorwaarden

 • De Actie is van toepassing op Deelnemers die gedurende de Actieperiode een Product hebben aangeschaft bij een van de winkelpunten van de supermarkt Albert Heijn.(“Deelnemende Verkooppunten)” in Nederland.
 • De Actie is enkel geldig bij aankopen gedaan in een fysieke winkel. Online aankopen zijn uitgesloten van deelname. 
 • Digitale en kopie kassabonnen verkregen via online bestellingen voor laten bezorgen, afhalen van boodschappen in een filiaal of verkregen bij fysieke aankopen in een filiaal zijn uitgesloten van de Actie. Ook bonnen waar het Product niet op vermeld staat zijn uitgesloten van deelname. 
 • De deelnemer dient in het bezit te zijn van de aankoopbon van het Product en dient deze te bewaren tot de cashback heeft plaatsgevonden. Organisator kan de deelnemer verzoeken de aankoopbon op te sturen. 
 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte invoering van de gevraagde gegevens. Onvolledige of onjuiste aanmeldingen en/of antwoorden kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • Maximaal 1 maal deelname per Deelnemer, per bank-/girorekening, huishouden, adres en IP adres.
 • Deelname alleen door natuurlijke personen van 18 jaar en ouder.
 • Deze Actie is niet geldig in combinatie met andere acties, aanbiedingen en/of kortingen.
 • Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten. 
 • Aan deelname aan de Actie zijn, naast de gebruikelijke kosten voor de toegang tot en het gebruik van het internet, geen extra kosten verschuldigd. 

Betaling 

 • De cashback wordt direct na verificatie van de kassabon op de opgegeven geldige Nederlandse bank- of girorekening gestort. De betalingstermijn is een streeftermijn en geen fatale termijn.
 • Indien er, naar het uitsluitende oordeel van Organisator, een vermoeden van misbruik of poging tot fraude wordt geconstateerd zal er niet tot betaling worden overgegaan.

Privacy 

 • In de privacyverklaring van de Tikkie app lees je over het gebruik van jouw persoonsgegevens en hoe je jouw rechten kan uitoefenen. De Organisator verwerkt geen persoonsgegevens in het kader van de Actie. 
 • Persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door ABN AMRO als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van ABN AMRO. De Deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het mogelijk maken van het terugstorten van het aankoopbedrag van het Product. 
 • Deelnemers beschikken over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot ABN AMRO, aan het adres dat in de privacyverklaring van de Tikkie app staat vermeld. 
 • De deelnemer is er van op de hoogte dat Organisator voor de goede afwikkeling van de Actie (persoons)gegevens die van de deelnemer zijn verkregen verstrekt aan de betrokken bank- of giro-instelling van de deelnemer. 

Aansprakelijkheid 

 • Organisator en de door hen ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze Actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen. Voorzover de Organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen). 
 • Organisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van of niet kunnen gebruiken van de Tikkie-app of daaraan gelieerde sites. De Organisator garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden en/of dat haar website zonder fouten werkt en alle inschrijvingen juist en volledig worden ontvangen. 
 • Organisator is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van de bank- of giro-instelling jegens de deelnemer.
 • In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Organisator beperkt tot maximaal het cashbackbedrag waarop de Deelnemer bij een correcte afwikkeling van de Actie recht zou hebben gehad.
 • ABN AMRO treedt op als verantwoordelijke partij van het digitale platform TIKKIE. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie of uit de door haar te verstrekken cashback. Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden. 

Slotbepalingen 

 • In gevallen waarin de Actievoorwaarden niet voorzien beslist uitsluitend Organisator.
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd de Actie en/of de Actievoorwaarden tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen, wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te beperken en/of te beëindigen. 
 • De Organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Voor reacties die betrekking hebben op deze Actie kan de deelnemer zich wenden tot de consumentenservice van Tikkie via whatsapp op telefoonnummer: 06 13 76 85 28. 
 • De Organisator is niet verantwoordelijk voor het juist en tijdig afhandelen van klachten en/of opmerkingen over de cashback. Alle communicatie over klachten verloopt direct via de consumentenservice van Tikkie. 

 

Mexican Tacos with Vegan Nuggets
CREËER EEN ACCOUNT EN SLA ALL JOUW FAVORIETE RECEPTEN OP!

En ontvang in jouw inbox smaakvolle tips, exclusieve nieuwtjes en korting om meer plantaardige

aeead5804e79ff6fb98b2039619c5230_200828_MEDIAMONKS_GG_Spicytarian.jpg
BECOME PART OF OUR VEGETABLE COMMUNITY AND BENEFIT FROM MANY BENEFITS

Ontvang overheerlijke plantaardige recepten, kortingen en smaakvolle tips in jouw inbox